93-2701620 (ext. 161) drecasens@iec.cat

Programari elaborat al laboratori

Han estat escrits al laboratori alguns programes per a l’anàlisi i representació del senyal articulatori.

– Mètode d’índex de contacte linguopalatal amb dades d’electropalatografia, que fou presentat i descrit  en l’article Fontdevila, J., Pallarès, M.D. & Recasens, D. (1994) The contact index method of EPG data reduction, Journal of Phonetics, 22, 141-154. Aquest mètode, que ha estat utilitzat profusament per diversos autors en articles publicats en revistes d’abast internacional, ha estat afegit com a opció d’anàlisi al programa Articulate Assistant d’Articulate Instruments (http:// www.articulateinstruments.com/ downloads).

– El programa Peakdet2 escrit en MatLab per a l’anàlisi simultània de dades glotogràfiques i acústiques. Podeu trobar-lo a l’enllaç http://voiceresearch.free.fr/egg.

– RDisplay, un programa en R que permet de portar a terme representacions bidimensionals i tridimensionals de contorns linguals al llarg del temps obtinguts amb la tècnica d’ultrasons. Serà presentat a Ultrafest VIII, Postdam (Rodríguez, C. & Recasens, D. ‘R scripts for displaying and measuring lingual configuration trajectories using ultrasound data’).

El programa RDisplay permet de representar gràfics bidimensionals com el següent. Hi podeu representar les configuracions de la llengua corresponents als grups de consonants del català que trobareu al desplegable superior esquerre. Els grups en consideració foren emesos per un catalanoparlant en frases amb sentit com ara ‘cap casa’ en el cas de la seqüència PK (/pk/). L’espai articulatori del gràfic està delimitat per la corba fixa de la volta del paladar (amb per tant les dents i els llavis, no visibles, a la dreta), i els valors dels eixos vertical i horitzontal són en mil·límetres. Podeu reduir-ne o ampliar-ne les dimensions mitjançant els botons ‘Zoom in’ i ‘Zoom out’ que apareixen damunt de la llegenda, i també seleccionant part de la imatge amb el botó dret del ratolí. Si seleccioneu un grup de consonants dels vint disponibles al desplegable superior esquerre us apareixeran sis configuracions linguals corresponents a l’inici (ON), punt mig (Pmed) i final (Off) de la primera consonant (C1) i de la segona consonant (C2) del grup consonàntic en consideració. En el cas d’alguns grups com PG (/pg/) us apareixeran cinc corbes en lloc de sis per tal com la manca d’explosió a la fi de C1 fa que els punts temporals C1Off i C2ON presentin una mateixa corba. Si cliqueu al desplegable ‘Colors’ les tres corbes corresponents a C1 es veuran en blau i les tres corresponents a C2 en vermell, amb colors progressivament més foscos a mesura que passem d’un moment temporal al següent; d’aquesta manera us resultarà més fàcil distingir les corbes d’una consonant de les de l’altra. Podeu també seleccionar les corbes de tots els grups de consonants corresponents a un mateix moment temporal si seleccioneu C1ON o qualsevol de les altres opcions disponibles al desplegable ‘All’. Podeu desactivar o activar qualsevol de les corbes representades clicant damunt de les entrades de la llegenda del gràfic i moure aquestes entrades amunt i avall mitjançant la barra vertical que apareix al marge superior dret de la llegenda.