93-2701620 (ext. 161) drecasens@iec.cat

Objectius i línies de recerca

El laboratori de fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans ha desenvolupat projectes de recerca de fonètica experimental des de l’any 1990 ençà sota la direcció del lingüista Daniel Recasens, i la participació de personal contractat i becaris procedents dels camps de l’estadística (Aina Espinosa, Clara Rodríguez), la psicologia (Maria Dolors Pallarès), la biologia (Jordi Fontdevila), la física (Macarena Cagigal, Antonio Rouco) i la química (Meritxell Mira).  La recerca del laboratori s’ocupa dels següents temes fonamentals amb especial referència al català i a les altres llengües romàniques: els mecanismes de producció de sons lingüístics; els factors articulatoris i acústics, i les estratègies perceptuals, que propicien els canvis fonètics; les característiques fonètiques de les llengües i dels dialectes. Aquesta recerca ens informa amb objectivitat sobre diferències de producció fonètica entre dialectes, contribueix a una millor caracterització de la tipologia universal dels sons i permet de formular hipòtesis sobre l’evolució fonètica de les llengües.

 

Ubicació i contacte

Daniel Recasens

e-mail: daniel.recasens@uab.cat, drecasens@iec.cat

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Tel. 93-2701620 (ext. 161)