93-2701620 (ext. 161) drecasens@iec.cat

Organització d’esdeveniments científics

Fruit de la col·laboració amb altres grups de recerca ha estat l’organització dels següents esdeveniments:

– 15è Congrés Internacional de Ciències Fonètiques al Palau de Congressos de Montjuïc els dies 3-9 d’agost del 2003 amb assistència de prop de mil congressistes d’arreu del món.  Les actes del congrés foren editades a Solé, M.J., Recasens, D. & Romero, J. 2003 Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Causal Productions, Barcelona, 3 vols.

– ACCOR Workshop ‘Lingual activity in Speech Production. Data and modelling’ a l’Institut d’Estudis Catalans els dies 20-22 de desembre del 1993 amb assistència de 35 participants. Una selecció dels treballs presentats al taller fou publicada a Journal of Phonetics, 24, any 1996.

– ‘Workshop on Sound Change’ a l’Institut d’Estudis Catalans els dies 21-22 d’octubre de l’any 2010. Les actes  del taller aparegueren en forma de llibre a Solé, M.J. & Recasens, D. 2012 The Initiation of Sound Change: Production, Perception and Social Factors, Current Issues in Linguistic Theory, Amsterdam, John Benjamins.

– Tres simposis sobre canvi fonètic a la Universitat de Salamanca els dies 21-22 d’octubre del 2010, 2-4 de maig del 2012 i 4 de març del 2016. Les actes dels simposis han aparegut en forma de llibre a les següents publicacions:  Recasens, D., Sánchez Miret, F. & Wireback, J. 2010 Experimental Phonetics and Sound Change, Munic, Lincom Europa; Sánchez Miret, F. & Recasens, D. 2013 Studies in Phonetics, Phonology and Sound Change in Romance, Munic, Lincom Europa; Sánchez Miret, F. & Recasens, D. (en premsa) New Aspects on the Phonetic and Phonological Basis of Sound Change, Munic,  Lincom Europa.